main logo of samtekhoda

طرح تکریم اسماء متبرکه


بر اساس روایات، ریشه برخی گرفتاری های شخصی و اجتماعی، بی توجهی به تکریم اسماء الهیست.
برنامه سمت خدا با پیشنهاد این طرح، امیدوار است که قدمی در راه تکریم این اسماء بردارد.
بسیاری از ما نمیدانیم با اسماء متبرکه جمع آوری شده چه کنیم و یا امکان امحاء شرعی آن را نداریم و لذا انگیزه جمع آوری این اسماء از دست میدهیم.

این برنامه با اختصاص یک صندوق پستی دائمی، از مخاطبین عزیزش تقاضا دارد که اسماء الهی و کتابهای قرآن و ادعیه ی فرسوده را به نشانی قم- صندوق پستی ۱۵۵۵ ارسال نمایند تا به نحو شایسته ای امحاء شوند.


بنر طرح تکریم اسماء جهت چاپ و اطلاع رسانی (نسخه رنگی)

(جهت دانلود روی عکس کلیک کنید)

بنر طرح تکریم اسماء جهت چاپ و اطلاع رسانی (نسخه سیاه و سفید)

(جهت دانلود روی عکس کلیک کنید)