main logo of samtekhoda

هفته چهارم ختم قرآن - میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

میرزا جواد آقا ملکی تبریزیچهارمین هفته ختم قرآن کریم را با یاد عارف واصل، عالم عامل آمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی برگزار خواهیم کرد.

آیت الله سید احمد فهری زنجانی نقل می کنند :دوستی داشتم به نام مرحوم سرهنگ محمود مجتهدی که درک محضر آمیرزا جواد آقا ملکی تبریزی را کرده بود و نیز از انفاس او بهره ای داشت، او می گفت: روزی پس از پایان درس، عازم حجره یکی از طلبه ها که در مدرسه دارالشفاء بود، گردید و من نیز در خدمتش بودم ، به حجره آن طلبه وارد شد و مراسم احترام معمول گردید و پس از اندکی جلوس ، برخاسته و حجره را ترک گفتند و چون منظور از این دیدار را پرسیدم ، فرمود: شب گذشته به هنگام سحر، فیوضاتی بر من افاضه شد که فهمیدم از ناحیه خودم نیست و چون توجه کردم دیدم که این آقای طلبه به تهجد برخاسته و در نماز شب اش به من دعا می کند و این فیوضات اثر دعای اوست، این بود که به عنوان سپاسگزاری از عنایتش، به دیدار او رفتم !